Probiotyki doustne

Probiotyk w proszku Lakcid Entero

 

 

 

 

 

 

Lakcid® ENTERO

Kapsułki twarde (Saccharomyces cerevisiae var. boulardii)


250 mg liofilizowanych suchych drożdżaków Saccharomyces cerevisiae var. boulardii

Zapobieganie występowaniu lub leczenie biegunek różnego pochodzenia

 • Kategoria produktu: Lek OTC
 • Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych podczas 
  stosowania leku Lakcid® ENTERO
Bakterie Bakterie
WSKAZANIA
 • leczenie ostrych biegunek infekcyjnych,
 • nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile
 • wspomagająco w leczeniu eradykacyjnym zakażenia Helicobacter pylori
 • zapobieganie biegunkom podróżnych
 • leczenie biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (IBS)
 • zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym
SPOSÓB PODAWANIA

Kapsułkę należy połknąć popijając odpowiednią ilością płynu. Produkt należy przyjmować przed posiłkiem. Dla pacjentów, którzy mają problemy z połykaniem oraz dla dzieci w wieku poniżej 6 lat, jak również przy karmieniu przez zgłębnik, kapsułkę należy otworzyć, a jej zawartość wymieszać odpowiednio z pokarmem lub z płynem (temperatura pokojowa) lub z roztworem do żywienia dojelitowego.

 • DAWKOWANIE

  Produkt podaje się doustnie.

  Leczenie ostrych biegunek i biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (leczenie biegunki należy kontynuować przez kilka dni po ustąpieniu objawów); zapobieganie biegunkom podróżnych (przyjmowanie produktu należy rozpocząć 5 dni przed wyjazdem i kontynuować przez cały okres podróży); wspomagająco w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori: 
  1 kapsułka - 1 do 2 razy na dobę.

  Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile:
  4 kapsułki na dobę przez okres do 4 tygodni.

  Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym:
  3 kapsułki odpowiadające 750 mg suchych drożdżaków w 1,5 litra roztworu do żywienia dojelitowego na dobę.

  U dzieci w wieku 6 miesięcy do 2 lat leczenie należy przeprowadzić pod nadzorem lekarza.

 • POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

  Kapsułki twarde, celulozowe, składające się z dwóch cylindrycznych części.


  Przed rekonstytucją proszek w kapsułce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego.

  Po rekonstytucji powstaje homogenna zawiesina, bez widocznych zanieczyszczeń.

 • SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

  Substancją czynną leku jest Saccharomyces cerevisiae var. boulardii.

  Każda kapsułka twarda zawiera 250 mg liofilizowanych (221,25 mg substancji czynnej) suchych drożdżaków Saccharomyces cerevisiae var. boulardii (synonim Saccharomyces boulardii) co odpowiada min. 1010 żywych komórek/1 g liofilizatu.

  Pozostałe składniki to: laktoza bezwodna, magnezu stearynian, żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), kompleks miedziowy chlorofilu (E141), żelaza tlenek żółty (E172), woda, sodu dodecylosiarczan.

 • PRZECIWWSKAZANIA

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej. Pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko wystąpienia fungemii.

 • SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

  Nie występują.

 • INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI I INNE RODZAJE INTERAKCJI

  Nie występują.

 • WPŁYW NA PŁODNOŚĆ, CIĄŻĘ I LAKTACJĘ

  Ciąża

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Biorąc pod uwagę powszechne stosowanie drożdży jako środka spożywczego, nie ma oznak ryzyka w okresie ciąży i karmienia piersią. Ze względu na brak danych nie należy stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

  Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

   

 • WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIA MASZYN

  Lakcid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 • DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

  Jeśli pojawi się którykolwiek z następujących objawów, należy odstawić lek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
  - reakcje alergiczne, w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne (objawem może być blednięcie skóry, świąd skóry, spadek ciśnienia tętniczego krwi, świszczący oddech, a nawet utrata przytomności),
  - obrzęk twarzy, warg, języka, lub gardła który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy),
  - duszność (skrócenie oddechu).

  Inne działania niepożądane:
  Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób):
  - przenikanie drożdżaków do krwi (fungemia).

  Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
  - wzdęcia, zaparcia,
  - ciężkie zakażenie krwi (posocznica),
  - obrzęk twarzy,
  - wysypka miejscowa, wysypka na całym ciele (osutka),
  - pokrzywka, świąd.

  Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

  Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

 • PRZEDAWKOWANIE

  Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

 • PRZECHOWYWANIE

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.