Produkt może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące

 

 

 

 

 

Lakcid®

Kapsułki twarde (Lactobacillus rhamnosus)

Minimum 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus

Oporny na 27 antybiotyków, w tym najczęściej stosowane

Zawiera min. 2 000 000 000 dobrych bakterii, których nie niszczą najczęściej stosowane antybiotyki

 • Kategoria produktu: Lek OTC
 • Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych podczas 
  stosowania leku Lakcid®
Sprawdź gdzie kupić: KUP TERAZ
WSKAZANIA
 • poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem 
  leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia 
  okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym 
  rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy,
 • zapobieganie biegunce podróżnych,
 • leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.
SPOSÓB PODAWANIA

Sposób podawania 

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając ją przegotowaną i ostudzoną do temperatury pokojowej wodą lub mlekiem.

Zawartość kapsułki (proszek) można rozpuścić w około 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać. Taki sposób podania leku szczególnie zalecany jest dla niemowląt i dzieci.

W przypadku podawania leku niemowlętom i dzieciom zawartość kapsułki (proszek) należy rozpuścić w około 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać.

Stosować doustnie.

DAWKOWANIE

Dawkowanie, o ile lekarz nie zaleci inaczej, 3 - 4 razy dziennie jedna dawka (zawartość kapsułki lub cała kapsułka).

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki twarde, celulozowe, składające się z dwóch cylindrycznych części.


Przed rekonstytucją proszek w kapsułce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego.

Po rekonstytucji powstaje homogenna zawiesina, bez widocznych zanieczyszczeń.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Minimum 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus:

Szczep Lactobacillus rhamnosus Pen

- 40%

Szczep Lactobacillus rhamnosus E/N

- 40%

Szczep Lactobacillus rhamnosus Oxy

- 20%

CFU – jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit).

Pełny wykaz substancji pomocniczych:

Zawartość kapsułki: Mleko odtłuszczone, Sacharoza, Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian


Otoczka kapsułki: dwutlenek tytanu (E 171), hydroksypropylometyloceluloza, kompleks miedziowy chlorofilu (E 141), tlenek żelaza żółty (E 172)

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (w tym białko mleka krowiego).

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Nie występują.

INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI I INNE RODZAJE INTERAKCJI

Nie występują.

WPŁYW NA PŁODNOŚĆ, CIĄŻĘ I LAKTACJĘ

Ciąża

Produkt Lakcid może być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Produkt Lakcid może być stosowany podczas karmienia piersią.

WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIA MASZYN

Lakcid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

PRZEDAWKOWANIE

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).
W obowiązującym okresie ważności produkt może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15°C - 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.